2suc6

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel nummer 62351656: te Breda.
2suc6
Jagershof 1
4871 KG Etten-Leur

Ons: 2suc6.

Wederpartij: (Oud) cursisten van 2suc6 en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Goederen: Alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, alle vormen van dienstverlening, waaronder software voor computers of computer-besturingssystemen, al dan niet onderdeel van een ander object en ongeacht de wijze waarop de rechten van eigendom en gebruik zijn geregeld, dit alles voorzover de strekking van deze voorwaarden zich daartegen niet verzet.

Contractsom: De prijs welke als één geheel tussen ons en de wederpartij is overeengekomen voor één of meerdere transacties, of de prijs welke ingevolge de bepalingen van deze voorwaarden in de plaats van de overeengekomen prijs van toepassing zal zijn.

TOEPASSELIJKHEID
Art. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden duidelijk uitgesloten.

BEVESTIGING:
Art. 3. De wederpartij is aan een schriftelijke of mondelinge bevestiging onzerzijds gebonden, indien door haar niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging is ontkend.

LEVERTIJD
Art. 4. Leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van levertijd zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.

PRIJZEN
Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief 21 % btw.

Verzendkosten: De verzendkosten bedragen 9,90 euro per zending. Ontvang gratis verzending bij een bestelling bij 100 euro of meer

2. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

3. Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.

RISICO
Art. 7. 1. Bij levering franco huis, waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van wagen, spoorwagen, uit de ruimten van een schip of van, dan wel uit enig ander vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat degoederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de wederpartij hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.

2. Molestrisico komt steeds ten laste van de wederpartij.

3. Goederen worden door ons slechts ten verzoek en voor rekening van de wederpartij verzekerd. Nimmer kan de wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.

4. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.

SCHADEVERGOEDING
Art. 9.1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering, hoe ook, onverminderd het in art. 4 bepaalde en onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen.

2. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.

3. Schade ontstaan door, aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokkenen of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed, indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.

4. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.

5. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de wederpartij jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de wederpartij als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De wederpartij zal ons terzake vrijwaren.

6. De wederpartij is verplicht ons in de gelegenheid te stellen bij deze beproeving aanwezig te zijn. Zolang wij daartoe niet in de gelegenheid zijn gesteld vervalt elk recht van de wederpartij op reclame.

BETALING
Art. 16. 1. Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds 30 dagen na factuurdatum. De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd, ongeacht de duur van de overschrijding en ongeacht het hierna bepaalde.

3. Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 30e dag na factuurdatum heeft betaald, hebben wij het recht van de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4%.

AFNAME
Art. 17. De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een order geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen. Bij niet afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen hetzij deze overeenkomst zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.

GARANTIE
Art. 18. 1. Indien wij in het kader van een transactie garantie verlenen, heeft deze garantie, behoudens nadere schriftelijke omschrijving betrekking op materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Bij vervanging moeten de beschadigde onderdelen c.q. goederen door de wederpartij franco worden teruggezonden, waarna door ons voor vervanging zal worden zorggedragen. Indien goederen ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Onze garantie geldt niet: a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage en bij normale slijtage.

b. Indien wij na overleg met de wederpartij gebruikt materiaal of gebruikte goederen leveren.

c. Indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

2. Voor goederen of onderdelen welke wij niet zelf vervaardigen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze desbetreffende leverancier aan ons wordt gegeven.

3. Onze garantie vervalt, indien het betreft:

a. Fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage.

b. Indien de wederpartij op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten.

c. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zoals
betaalverplichting.

4. De kosten van onderzoek naar vermeende gebreken komen ten laste van de wederpartij, indien er geen gebrek aanwezig blijkt te zijn waarvoor garantie is verleend.

ZEKERHEID EN ONTBINDING
Art. 19. Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, onze nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de goederen. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

KOSTEN
Art. 20. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-. advocatenkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 150,-waaromtrent geen bewijs
behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarde vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

RECHTSKRACHT
Art. 24. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze onderneming ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

TOEPASSELIJK RECHT
Art. 25. 1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van levering aan het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

2. De bepalingen van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, en overige van toepasselijk verklaarde bepalingen ingevolge het LUVI-verdrag, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.

CONVERSIE
Art. 27. 1. Indien één of meerdere van in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijke, bedingen nietig worden verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt.

2. Indien art. 9 lid 1 onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden: Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering hoe ook, onverminderd het in art. 4 bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog levering van hetgeen door de wederpartij is bedongen. Voor het geval alsnog levering onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de wederpartij gemaakte onkosten tot een maximum van 5 % over de contractsom.

Contact

Korhoen 16
4872 SR Etten-Leur
076-5011111
info@2suc6.nl

Contactformulier
Top